top of page

Vedtekter

Vedtekter for Arkitektstudentenes Broderskab

Vedtatt 19. oktober 2018

 

§ 1 Formål

Linjeforeningen Arkitektstudentenes Broderskab ble stiftet 1.desember 1913. Arkitektstudentenes Broderskab omtales heretter som «Broderskabet». Broderskabet skal være partipolitisk nøytral og skal ikke brukes som forum til å fremme saker eller holdninger som ikke er av studentpolitisk art. Kjerneområdene til Broderskabet er følgende:

Sosialt: Broderskabet skal være den første instans nye arkitektstudenter møter når de kommer til Gløshaugen (fadderukene), og har som mål å rekruttere flest mulig arkitektstudenter inn som aktive medlemmer i linjeforeningen. Broderskabet søker å styrke de sosiale forbindelsene innad i kull og mellom kullene, blant studentene som går 5-årig masterprogram for Arkitektur, samt utvekslingsstudenter og andre som tar mastergrad innen arkitektur ved fakultetet. Broderskabet skal også bidra til å styrke samholdet mellom de ulike studieretningene ved NTNU.

Profesjonelt: Linjeforeningen skal fremme god kontakt med næringslivet, med hovedfokus på framtidige og potensielle arbeidsgivere. Broderskabet har også som mål å tilby alternative, faglig relevante aktiviteter/kurs til studentene, og skal best mulig favne og stimulere mangfoldet av medlemmenes interesser.

§ 2 Medlemskap

For å bli medlem i Broderskabet må man gjennomføre Phuniseringen. Dersom en ikke har anledning til å delta, vil medlemskap kunne innvilges ved godkjenning av Broderskabets Collegium, heretter: “Collegiet”. Phuniseringen er linjeforeningens opptak, og skal gjennomføres etter fadderukene, før det årlige immatrikuleringsballet. Medlemsavgift vurderes av Collegiet før immatrikulering av nye medlemmer hvert høstsemester, i henhold til foreningens økonomi

Medlemskap i Broderskabet er livsvarig. Ved gjennomført opptak og betalt medlemsavgift vil hvert medlem få utlevert en Broderskabet-pin, samt et klistremerke som kan festes på studentkortet. Det er mulig å bli medlem av Broderskabet også etter opptaket. Søknader tilsendes Collegiet.

Masterstudenter i arkitektur ved NTNU kan bli medlemmer. Søknader fra andre studenter skal behandles av Collegiet individuelt. Dette gjelder også for utvekslingsstudenter. Aktive medlemmer er definert som nåværende studenter, samt studenter med permisjon.

§ 3 Generalforsamling

§ 3.1 Generell informasjon

Generalforsamlingen er Broderskabets øverste myndighet. På generalforsamlingen skal følgende punkter godkjennes og vedtas:

  • Godkjenne regnskap for foregående år

  • Vedta budsjett for kommende år

  • Vedta eventuelle vedtektsendringer

  • Innklapping av nye undergruppeledere

  • Valg av det nye Collegiet

Generalforsamlingen er vedtaks- og beslutningsdyktig ved oppmøte av minimum 50 medlemmer.

§ 3.2 Frister og tidspunkter

I forkant av møtet skal følgende frister overholdes. Senest en måned før generalforsamlingen skal dato for generalforsamlingen offentliggjøres på nettsiden og sendes ut på mail. Senest to uker før generalforsamlingen skal plakater henges opp, saksliste sendes ut, regnskapet være bearbeidet og forslag til nytt budsjett for det kommende året foreligge.

Årsoversikten (ref. § 3.3) bør sendes ut sammen med sakslisten i en mail til alle Broderskabets aktive medlemmer. Annen blæst for generalforsamlingen skal skje i henhold til Collegiet og PR-gruppens preferanser.

Generalforsamlingen skal avholdes i slutten av oktober hvert år. Den skal fortrinnsvis avholdes på ettermiddagen, og et sosialt arrangement i etterkant av generalforsamlingen bør etterstrebes.

Linjeforeningen bør stille med en form for bevertning under forsamlingen.

§ 3.3 Årsoversikt

Det skal skrives ut en årsoversikt til medlemmene i Broderskabet som skal deles ut før generalforsamlingen begynner. Denne skal inneholde en aktivitetskalender, regnskap for året som har vært og budsjettforslaget for det nye året. Undergruppelederne samt Collegiet for året som har vært skal være avbildet med navn og tittel. Hensikten bak årsoversikten er at medlemmene skal kunne orientere seg i forkant av og under møtet

§ 3.4 Godkjenning av regnskap

Ved hver generalforsamling skal regnskapet for det foregående året (fram til generalforsamlingen) legges fram, og Generalforsamlingen må godkjenne dette.

Dersom Generalforsamlingen ikke godkjenner regnskapet må Collegiet gå gjennom regnskapet igjen, og Generalforsamlingen kan stille styret ansvarlig dersom det viser seg å være betydelige hull i regnskapet. I den resterende tidsperioden fram til nyttår har Phinancephut i samarbeid med Collegiet autoritet til å godkjenne regnskapet for de gjeldende månedene.

§ 3.5 Vedtak av budsjett

Ved hver generalforsamling skal et nytt budsjett vedtas for det kommende året, med bakgrunn i det regnskapet som legges fram ved samme generalforsamling og de tidligere. Linjeforeningen skal sette av penger til en sparekonto så fremt det lar seg gjøre, som både skal fungere som bufferkonto og en investeringskonto til prosjekter og andre studentengasjement i regi av linjeforeningen.

§ 3.6 Valg av nytt styre

Ved valg av nytt styre skal rekkefølgen på stillingene annonseres i forkant av generalforsamlingen, fortrinnsvis sammen med sakslisten. Valget kan foregå ved akklamasjon dersom bare én person stiller, men ellers skal valget gjennomføres anonymt og skriftlig. Medlemmer av generalforsamlingen kan også kreve skriftlig valg. Leder skal velges skriftlig. Elektroniske løsninger kan erstatte skriftlig valg, såfremt plattformen som benyttes sikrer brukernes anonymitet, og gir alle fremmøtte anledning til å avgi stemme.

Leder skal velges før resten av styret. Leder bør ha hatt minst ett tidligere verv i Collegiet. Dersom det ikke stiller en kandidat med slik tidligere erfaring, eller dersom det foreligger et flertall mot en slik kandidat, kan det velges en leder uten tidligere erfaring fra Collegiet. Generalforsamlingen oppfordres da til å velge en nåværende eller tidligere undergruppeleder til lederstillingen. Etter valget av leder, velges nestleder og deretter resten av styret.

Under valget av styremedlemmer velges kandidaten med flest stemmer. Ved stemmelikhet eller over 50 % blanke stemmer vil det foregå et nytt valg, med ny spørsmålsrunde og appeller. Det vil da være mulig for nye kandidater å stille til det gjeldende vervet. Ved dobbel stemmelikhet eller gjentatt over 50 % blanke stemmer, vil det foregå intervjurunde i regi av Collegiet, der Collegiet til slutt vil avgjøre hvem som egner seg best til stillingen og i styret.

§ 3.7 Innklapping av undergruppelederne

For å gjøre undergruppene og undergruppelederne så synlige som mulig for Broderskabets medlemmer, skal disse introdusere seg og klappes inn på generalforsamlingen.

§ 3.8 Godkjenne undergruppestatuttene

Hver undergruppe skal ha statutter (ref. §13.3), og endringer av disse må godkjennes av Generalforsamlingen for å være gjeldende.

§ 3.9 Dele ut attest til avtroppede undergruppeledere

Lederen av linjeforeningen skal dele ut attester til nylig avtroppede undergruppeledere, så fremt Broderskabets leder mener det passer seg.

§ 4 Overlapping

Ved valg av nye styremedlemmer skal det være en overlappingsperiode på en måned. I denne måneden skal både nyvalgte og avtroppende styremedlemmer delta på styremøtene, men kun avtroppende medlemmer har besluttningsrett. I løpet av overlappingsperioden på 30 dager skal styremedlemmene delta i et felles seminar for å bli bedre kjent og å ha individuell erfaringsoverføring mellom avtroppende og påtroppende styremedlemmer. Denne overlappingsperioden skal sikre best mulig kontinuitet i styret og sørge for opprettholdelse av Broderskabets tradisjoner. I november trer de nyvalgte offisielt inn i stillingene.

Hvert enkelt avtroppende styremedlem plikter å gi utfyllende opplæring i vervets arbeidsoppgaver, samt et skriftlig erfaringsskriv. Erfaringsskrivet skal være et opplæringsskriv og inneholde beskrivelse av stillingen, dvs. hva som må gjøres for å oppfylle ansvarsområdene i vervet, personlige erfaringer, forklaring av tradisjoner som tilhører vervet, samt annen nyttig informasjon som arvtakeren kan få bruk for. Erfaringsskrivet skal oppdateres jevnlig i etterkant av viktige arrangementer, slik at disse blir enklere å arrangere ved neste anledning.

§ 5 Strategimøte

Strategimøte holdes hvert år i november, før overlappingsperioden er over. Alle medlemmer av Broderskabet inviteres, for å planlegge det kommende året. Her vil det være åpent for å dele idéer og ønsker. Styret bør på forhånd ha forberedt noen idéer og strategier som skal presenteres og diskuteres. Formålet med strategimøtet er å la medlemmene ta mer aktiv del av planleggingen innad i Broderskabet.

§ 6 Midtveismøte

Midtveismøtet skal holdes i overgangen mellom mars og april. Både Collegiet, undergruppelederne, (heretter “UGLEdere”) og evt. undergruppenes økonimansvarlige skal delta. Under dette møtet går man gjennom regnskapet og budsjettet for året, i tillegg til å diskutere linjeforeningen som helhet. Man skal også revidere det gjeldende budsjettet for hver undergruppe etter forholdene. Phinancephut bør ha et møte med samtlige økonomiansvarlige fra hver undergruppe i forkant av møtet.

§ 7 Fadderukene

Broderskabet skal innlemme nye studenter ved masterstudiet for arkitektur med fadderuker hvert år. Perioden begynner samme uke som den offisielle immatrikuleringen og varer i to uker. Fadderukene skal ha fokus på å danne et sosialt grunnlag for resten av studietiden.

§ 8 Phuniseringen

Broderskabet skal hver høst etter fadderukene arrangere opptak til linjeforeningen. Dette skal være en innvielse, hvor de nye studentene (“novicene”) blir fullverdige medlemmer av linjeforeningen og deretter omtales som brødre item systre.

§ 9 Immatrikuleringsball

Det skal avholdes et immatrikuleringsball i løpet av oktober hvert år, der nye medlemmer i Broderskabet blir ønsket velkommen og Den Doriske Søljeorden blir tildelt de studenter som har gjort en ekstra innsats for linjeforeningen.

§ 10 Jubileum

Hvert 5. år skal Broderskabet arrangere jubileum, der alle Broderskabets medlemmer inviteres. Dette for at hvert kull skal få oppleve et jubileum.

§ 11 Collegiet

§ 11.1 Generell beskrivelse

Hovedstyret til Broderskabet heter Collegiet, og er linjeforeningens øverste organ. Collegiet er ansvarlige for den daglige driften av Broderskabet og at Broderskabets formål oppfylles på best mulig måte. Ovenfor undergruppene har Collegiet en service-, koordinerings-, og tilretteleggingsfunksjon, og skal i minst mulig grad styre undergruppeaktivitet direkte.

Collegiet består av Foreningsleder (Domina/Dominus), Nestleder (Vicedomina/Vicedominus), Sekretær (Chrönikeskriffuer), Økonomiansvarlig (Phinancephut), PR-ansvarlig (Blæstesmester), Arrangementansvarlig (Ceremonimester), Faddersjef (Novicekommandeur) og Bedriftskontakt (Troldmand).

Collegiet holder faste styremøter hver uke og kaller inn undergruppene til UGLE-møter (ref. §12.4).

Collegiet skal fungere som det styrende organ mellom generalforsamlingene.

§ 11.2 Ansvarsområder

Domina/Dominus er linjeforeningens daglige leder. Han eller hun skal arrangere, kalle inn til og lede Collegiets ukentlige styremøter, samt delta på de månedlige UGLE-møtene og linjelederforum. Domina/Dominus skal også følge opp de andre styremedlemmene, og påse at alle oppgaver blir utført på en god måte. Å ha generell oversikt over prosjekter og arrangementer i Broderskabets regi er også Domina/Dominus sin oppgave, samt å se til at tradisjoner holdes ved like og nye blir skapt. Lederen for foreningen er Broderskabets ansikt utad i media, på fakultetet, på arrangementer og blant de andre linjeforeningene på Gløshaugen.

Vicedomina/-dominus er Collegiets nestleder, og dermed leders stedfortreder når han eller hun er borte. Vervet innebærer å delta på Collegiets ukentlige styremedlemmer og de månedlige UGLE-møtene, og Vicedomoina/-dominus har i utgangspunktet ansvaret for arrangeringen av det årlige immatrikuleringsballet (ref. §9). Vicedomina/-dominus fungerer som møteleder på UGLE-møtene, og har generelt hovedansvaret rundt koordineringen av undergruppene. Ellers skal Vicedomina/-dominus bidra i den daglige driften av Broderskabet, representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger og stille opp når andre styremedlemmer trenger hjelp.

Chrönikeskriffuer er Collegiets sekretær. Chrönikeskriffueren skal delta på og skrive referat fra Collegiets ukentlige styremøter og de månedlige UGLE-møtene, samt representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger. Chrönikeskriffueren har også ansvaret for arrangeringen av den årlige “Sekretærens julegrøt” for arkitektstudentene, og det er vanlig at vedkommende også har ansvaret for Phuniseringen (ref. §8). Chrönikeskriffueren har i tillegg hovedansvaret for at kontoret er ryddig og innehar alle nødvendigheter, samt at alle papirer er i orden.

Phinancephuten er Collegiets økonomiansvarlig. Stillingen innebærer å delta på Collegiets ukentlige styremøter og månedlige UGLE-møter, samt representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger. Phinancephuten er også ansvarlig for å ha oversikt over Broderskabets økonomi, føre og presentere månedlige og årlig regnskap, samt forslag til nytt budsjett ved generalforsamlingen. Phinancephuten skal betale regninger, bilag og evt. utgifter, og rådføre Collegiet i økonomiske avgjørelser. Stillingen innebærer ikke å alene ha ansvaret for linjeforeningens økonomi. Phinancephut har ansvar for den daglige administrasjon av økonomien, og å holde Collegiet oppdatert på den økonomiske sted.

Troldmanden er Collegiets bedriftskontakt, og skal se til at linjeforeningen får inn sponsorpenger, samt være bedrifters kontaktperson i linjeforeningen. Troldmanden plikter å delta på Collegiets ukentlige styremøter og månedlige UGLE-møter, samt representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger. Troldmandens oppgaver er også å opprettholde allerede eksisterende samarbeidsavtaler og fremforhandle nye avtaler, samt sørge for at sponsorene får et innblikk i hva som skjer i linjeforeningen. Stillingen innebærer også å bistå undergruppene i annonsesalg og lignende. Det er i tillegg Troldmandens oppgave å se til at linjeforeningen, inkludert undergruppene, overholder de forpliktelser linjeforeningen har påtatt seg i overnevnte avtaler.

Blæstemester er Collegiets PR-ansvarlig, og er også leder for PR-gruppa. Blæstemester er et styremedlem i likhet med de andre stillingene, og skal derfor delta på Collegiets ukentlige styremøter og månedlige UGLE-møter, samt representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger. Blæstemesters oppgaver består også av å informere om og promotere Broderskabets arrangementer og eventuelle andre henvendelser i form av eksempelvis plakater, bannere, teaserfilm, osv. Blæstemester har også det overordnede ansvaret for de sosiale medier Broderskabet er representert på, samt linjeforeningens nettside. Disse kanalene skal jevnlig oppdateres med relevant innhold som passer seg de forskjellige mediene. Blæstemester har også ansvaret for å holde medlemmene av Broderskabet oppdatert på hva som skjer i undergruppene og på de ulike trinnene.

Ceremonimester er linjeforeningens festsjef, og er dermed også leder for Arrangementsgruppa. Denne stillingen innebærer å delta på Collegiets ukentlige styremøter og månedlige UGLE-møter, samt representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger. Ceremonimester er også ansvarlig for leie av Skiboli, i dialog med fakultetet og vakttjeneste i forbindelse med arrangementer, samt budsjett for innkjøp.

Novicekommandeuren er linjeforeningens faddersjef. Novicekommandeuren skal i likhet med de andre Collegiet-stillingene delta på Collegiets ukentlige styremøter og månedlige UGLE-møter, samt representere Broderskabet og Collegiet på arrangementer med andre linjeforeninger. Stillingen innebærer naturligvis også å ha hovedansvaret for arrangeringen av de årlige fadderukene (ref. §7) og rekrutteringen og organiseringen av faddere.

§ 11.3 Trekk fra styreverv

Dersom medlemmer av Collegiet skulle velge å trekke seg fra styrevervet før vervperioden er over, skal det avholdes et ekstraordinært valgmøte senest en måned etter offisiell beskjed er gitt Domina eller Dominus. Vedkommende plikter å skrive erfaringsskriv og å delta i en overlappingsperiode en måned etter valget, så fremt det lar seg gjøre.

§ 11.4 Mistillitsforsalg

Dersom medlemmer i Collegiet ikke oppfyller sine arbeidsoppgaver eller opptrer på en måte som hindrer driften av Broderskabet, har leder av linjeforeningen, i samråd med Collegiet, autoritet til å be vedkommende tre av sitt verv. Under samme forhold kan øvrige medlemmer av Collegiet stille mistillit til leder av linjeforeningen. Dette er noe som bør forebygges så langt det lar seg gjøre, og leder plikter å gi vedkommende en sjanse og tid til å bedre sin oppfyllelse av vervet før en slik beslutning blir tatt. For å fylle den eventuelt tomme stillingen følger man prosedyren beskrevet i §11.3.

§ 12 Undergrupper

§ 12.1 Nye undergrupper

For å opprette en ny undergruppe må en representant, som er medlem av Broderskabet, presentere undergruppen på et styremøte. Styret vurderer opptaket og stemmer over det i det påfølgende styremøtet. Nye undergrupper kan presentere sitt behov for økonomisk støtte ved førstkommende UGLE-møte, eller ytre ønske om å presentere forslaget på førstkommende styremøte dersom det haster.

§ 12.2 Organisering av undergrupper

Opptak til undergruppene skal foregå i løpet av august/september hvert år. I løpet av det påfølgende studieåret skal det velges et nytt styre. Følgende stillinger må velges:

Undergruppeleder: Undergruppelederen er ansvarlig for at punktene i § 12 ivaretas, og vedkommende skal fungere som kontaktpersonen til Collegiet. Undergruppelederen skal levere inn en aktivitetsplan og oversikt over gruppens styre og kontaktinformasjon før hver generalforsamling. Undergruppelederen skal også delta på de månedlige UGLE-møtene.

Nestleder: Nestleder skal fungere som undergruppelederens stedfortreder når han eller hun er borte. Nestlederen har også ansvar for å stille på UGLE-møter dersom undergruppelederen ikke har anledning til å delta. Andre arbeidsoppgaver kan spesifiseres i statuttene. Dersom det er få som stiller til verv er det mulig å kombinere nestledervervet med et annet verv (gjelder ikke vervet som undergruppeleder).

Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig plikter å ha god oversikt og orden på undergruppens økonomiske situasjon. Undergruppens økonomiansvarlig må levere inn et undergruppebudsjett én måned før Midtveismøtet (ref §6). Det er Phinancephut sitt ansvar å lære opp økonomiansvarlige i de ulike undergruppene. Denne opplæringen skjer fortrinnsvis på et eget møte etter høstopptaket til undergruppene. Økonomiansvarlig i undergruppene oppfordres til å søke om støtte fra Studentrådsmidler. Phinancephut skal til enhver tid være informert om hvem som er økonomiansvarlig i undergruppen, slik at godt økonomisk samarbeid sikres.

Undergruppene kan selv utlyse ytterligere stillinger ved behov. Arbeidsoppgavene til disse skal spesifiseres i undergruppens statutter.

§ 12.3 Statutter

Undergruppen skal ha statutter som beskriver, definerer og avgrenser undergruppens virksomhet. Endringer av statuttene skal foregå i samråd med Collegiet, og må godkjennes av Generalforsamlingen

§ 12.4 Daglig drift

Undergruppene er selv ansvarlige for sin daglige drift, men plikter å holde Collegiet underrettet om løpende aktiviteter, fortrinnsvis på UGLE-møtene. Den enkelte undergruppeleder har ansvaret for å regulere antall medlemmer i sin gruppe.

UGLE-møter skal avholdes hver måned så fremt det lar seg gjøre, men minimum fire ganger i semesteret. Innkalling skal gå ut til medlemmene av Collegiet og undergruppelederne minimum seks dager før møtet. Målet for møtet er å bedre kommunikasjonen mellom Collegiet og undergruppene, og undergruppene seg imellom, samt å informere om arrangementer og diskutere relevante problemstillinger. Møtereferat skal sendes ut til alle de innkalte innen en uke.

§ 12.5 Nedleggelse av undergrupper

Vedtak om nedleggelse av en undergruppe kan kun skje på generalforsamlingen.

§ 13 Økonomi

§ 13.1 Økonomiansvarlig

Collegiet har ansvar for å planlegge og forvalte linjeforeningens økonomi. Phinancephuten skal ha et samarbeid med undergruppenes økonomiansvarlige, som har ansvar for å føre bilag, og være oppdatert på sitt budsjett og regnskap.

§ 13.2 Ansvarsforhold

Phinancephut og undergruppenes økonomiansvarlige eller andre som har brukt midler (eksempelvis Broderskabets bankkort) fra Broderskabets konto er kun personlig økonomiske ansvarlige hvis de har vist grov uforsvarlig disponering av midler, eller har handlet til egen personlig økonomisk vinning på bekostning av Broderskabet.

§ 13.3 Orientering om økonomien

Årsregnskap for det gjeldende året og budsjett for det kommende året (basert på årsregnskap, årsberetning og aktivitetsplan) skal legges frem for Generalforsamlingen. Ved godkjenning plikter Phinancephuten og undergruppenes økonomiansvarlige å føre det resterende regnskapet (november og desember) etter gjeldende regler. Budsjett for det neste kalenderår fremlegges.

§ 13.4 Undergruppebudsjett

Ved mangelfullt eller fraværende budsjett kan Collegiet avslå støtte for påfølgende budsjettår, men plikter også å komme med råd som gjør at undergruppen kan motta støtte, dersom rådene blir fulgt

Før generalforsamlingen skal Phinancephuten ha budsjettmøter med økonomiansvarlige i undergruppene, for å planlegge det nye årets budsjett. På vårsemesteret skal Phinancephuten holde et budsjettmøte, for å kartlegge hvordan året har gått, slik at man kan møte det planlagte budsjettet.

§ 13.5 Buffer

Broderskabet skal til enhver tid holde en buffer (egenkapital), som har som formål å sikre linjeforeningens solvens. Bufferen skal fortrinnsvis holdes på en adskilt konto. Disse pengene skal kun benyttes i krisetilfeller for å betale linjeforenings gjeld, og kun dersom andre midler ikke er tilgjengelige. Kriseuttak skal tilbakebetales så raskt som mulig.

Bufferen bør økes med et forsvarlig beløp hvert år. Phinancephuten presenterer i januar hvert år et forslag, eller ulike alternativ som diskuteres i Collegiet, basert på fullført årsregnskap og årsberetning. Vedtatt beløp blir overført før neste styremøte.

§ 14 Broderskabets lokaler

§ 14.1 Kontoret

Broderskabet disponerer Broderskabskontoret, rom 219, i Sentralbygget på Gløshaugen. Collegiet kan innvilge utlån av kontoret til andre.

§ 14.2 Kjellerboder

Broderskabet disponerer to boder i kjelleren under Sentralbygg 1. Collegiet disponerer nøklene til disse, og alle Broderskabets medlemmer kan søke om å benytte seg av bodenes inventar.

§ 14.3 Skiboliboder

Broderskabet disponerer en bod på Skiboli.

§ 15 Broderskabets utstyr

§ 15.1 Eierskap

Alt utstyr som disponeres av linjeforeningens styre og undergrupper eies av Broderskabet og stilles til disposisjon for linjeforeningens medlemmer. Utstyret oppbevares i ett av Broderskabets lokaler, evt. hos materialansvarlig for de ulike undergruppene. Nøkler til kontor og boder disponeres av følgende personer:

Kontornøkkel: Domina/Dominus, Vicedomina/Vicedominus, Chrönikeskriffuer, Phinancephut, Ceremonimester

Bodnøkkel: Novicekommandeur, ArkitekTUR

§ 15.2 Mønstring av utstyr

Collegiet og Undergruppelederne er ansvarlige for å ha tellelister som viser alt utstyr Broderskabet disponerer. Disse listene skal kontrolleres og oppdateres før hver generalforsamling.

§ 16 Skadeverk

Broderskabet er ikke ansvarlig for skader av ekstraordinær art gjort av medlemmene ved linjeforeningens tilstelninger.

§ 17 Oppbevaring/tilgjengelighet

Oppdatert papirutgave av vedtektene skal oppbevares på kontoret. Digital versjon av oppdaterte vedtekter skal til enhver tid være tilgjengelige på Broderskabets hjemmeside.

§ 18 Vedtekter

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes inn til Collegiet senest én uke før generalforsamlingen. Alle endringsforslag legges ut på Broderskabets hjemmeside senest 5 dager før generalforsamlingen. Vedtektsendringer trenger 2/3 flertall blant de oppmøtte medlemmer for å bli vedtatt. Eventuelle endringer trer i kraft etter fullført avstemming.

Collegiet har til enhver tid tillatelse til å gjøre redaksjonelle endringer av vedtektene.

§ 19 Avvikling av linjeforeningen

Forslag om å oppløse linjeforeningen skal følge med innkallingen til generalforsamlingen. En eventuell avvikling avgjøres ved 2/3 flertall. Ved avvikling av linjeforeningen skal egenkapitalen overføres til en konto som er sperret for all annen bruk enn opprettelse av ny linjeforening for masterstudiet i arkitektur ved NTNU. Dette gjelder også for utstyret Broderskabet eier. Fakultetet er formynder over den sperrede konto og utstyr.

bottom of page